Wydawca treści Wydawca treści

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy "Łęgi Mechlińskie" położony jest w dolinie rzeki Warty, na wschód od Śremu. Obejmuje on kompleks nadrzecznych lasów łęgowych wraz z rozległym obszarem bagiennych łąk o powierzchni 780,89 ha, położony po obu stronach Warty w Kotlinie Śremskiej.

Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Łęgi Mechlińskie został utworzony na mocy Uchwały Nr 178/XXIII/96 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 22 marca 1996 roku. Ten akt prawny utracił swoją ważność z dniem 2 sierpnia 2001 roku (zmiana przepisów dotyczących uznawania stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych i zespołów przyrodniczokrajobrazowych).
Aktualnie podstawą prawną uznania tego obiektu przyrodniczego jest uchwała Nr
434/XXXVIII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 26 października 2001 roku (Dz.Urz. Woj.
Wlkp. Nr 140, poz. 2816).
Zespół położony jest w dolinie rzeki Warty, na wschód od Śremu. Obejmuje on kompleks
nadrzecznych lasów łęgowych wraz z rozległym obszarem bagiennych łąk o powierzchni 780,89 ha, położony po obu stronach Warty w Kotlinie Śremskiej. W większości są to tereny zalewowe. Największe powierzchnie zajmują lasy grądowe z dębami szypułkowymi, wiązami i jesionami; nad brzegami starorzeczy rosną także olsze czarne. Lesistość zespołu wynosi 27,2%. Nadzór nad zespołem sprawuje Burmistrz Śremu.


Fot.R.Szymankiewicz

W zasięgu Zespołu Przyrodniczo Krajobrazowego Łęgi Mechlińskie znajduje się 13,93 ha
gruntów Nadleśnictwa Piaski – oddział 9Ba-i, n.
Celem ochrony jest zachowanie wodnych, podmokłych i wilgotnych siedlisk przyrodniczych o dużych wartościach krajobrazowych, naukowo-dydaktycznych, charakterystycznych dla zalewowej doliny rzeki Warty i obiektów kulturowych.
R.S.