Wydawca treści Wydawca treści

Rezerwaty przyrody

Na terenie Nadleśnictwa Piaski znajduje się sześć rezerwatów przyrody.

Cztery z nich leżą na gruntach Nadleśnictwa, zaś dwa pozostałe w jego zasięgu terytorialnym.

 

I.  Rezerwat przyrody „Pępowo"

Został powołany Zarządzeniem nr 223 ML i PD z 15 lipca 1958r. (M.P. Nr 62, poz. 354) utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401).

Rezerwat Pępowo został wpisany do rejestru krajowego w bazie danych Instytutu Ochrony Środowiska pod numerem 207.

Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem dębu, buka oraz brekinii.

Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Dobrapomoc na łącznej powierzchni 12,21 ha oraz posiada aktualny plan ochrony na lata 2007-2026;


Fot.R.Szymankiewicz
 

 

II Rezerwat przyrody „Bodzewko"


Został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 19 września 1959 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 89, poz. 480), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401).

Rezerwat utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych występowania skupiska lipy drobnolistnej na stanowisku naturalnym.

Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Siedlec na łącznej powierzchni 1,31 ha i posiada aktualny plan ochrony na lata 2006-2025;

 

 

 

III. Rezerwat przyrody „Czerwona Róża"

Został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Nr 222 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego dnia 15 lipca 1958 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody, opublikowanego w Monitorze Polskim Nr 62, pod pozycją 352, utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego, z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401).

Numer rejestru krajowego w bazie danych Instytutu Ochrony Środowiska – 206.

Celem ochrony jest zachowanie spontanicznych procesów ekologicznych – regeneracji kwaśnej dąbrowy Molinio arundinaceae-Quercetum roboris.

Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Dobrapomoc na łącznej powierzchni 5,36 ha. Rezerwat ten posiada również plan ochrony na lata 2007-2026;


Fot.R.Szymankiewicz


IV. Rezerwat przyrody „Dębno"

Został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 153 z dnia 21 października 1961 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 87, poz. 373), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401).

Numer rejestru krajowego w bazie danych Instytutu Ochrony Środowiska – 380.

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru mieszanego wilgotnego z zespołem Magnocaricetum.

Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Dębno na łącznej powierzchni 8,03 ha.


Fot.K.Świtalski

Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte są różnymi formami ochrony. Jednymi z ciekawszych są rezerwaty przyrody.

Poza gruntami Nadleśnictwa w zasięgu terytorialnego działania znajdują się  dwa rezerwaty przyrody: 

I. Na terenie Krzywińsko-Osieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w miejscowości Stary Gostyń, znajduje się rezerwat przyrody ,,Torfowisko Źródliskowe w Gostyniu Starym" o powierzchni 3,58 ha. Numer rejestru krajowego w bazie danych Instytutu Ochrony Środowiska – 458. Podstawa prawna utworzenia – Zarządzenie Nr 144 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 8 lipca 1963 roku. Publikacja podstawy prawnej – Monitor Polski z 1963 roku, Nr 57, poz. 295.

II. Na zachód od Dolska leży rezerwat przyrody „Miranowo". Został ustanowiony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego nr 33 z dnia 10 grudnia 1971 roku w sprawie uznania za rezerwat przyrody (M.P. Nr 5, poz. 333), utrzymanego w mocy Obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 roku w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 123, poz. 2401). Numer rejestru krajowego w bazie danych Instytutu Ochrony Środowiska – 602. Utworzony w celu ochrony naturalnego zbiorowiska wapniolubnych roślin łąkowych o charakterze reliktowym. Rezerwat stanowi podmokła łąka o powierzchni 4,78 ha, która pasem o szerokości 50-100 metrów okala fragment jeziora Dolskiego Wielkiego na długości około 500 m. Występują tu m.in.: koszatka kielichowa (relikt glacjalny), kłoć wiechowata, goryczka błotna, sit tępokwiatowy, turzyca dwupienna, komonica skrzydlatostrąkowa, marzyca ruda i turzyca Davalla.