Wydawca treści Wydawca treści

PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

 

2022 ROK

 

Przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski”.

Termin realizacji: 08.07.2022- 23.09.2022 r.

Wartość projektu: 33 100,64 zł

Dofinansowanie: 20 074,55 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, adaptacji zmian do klimatu za pośrednictwem zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 100 tys. osób. Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski” wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Piaski zrealizowało zakup i posadowienie w terenie 2 ławostołów, 5 ławek z oparciem i 7 koszy zostały zamontowane na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Dębno, w oddz.: 146 – 147, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Dębno”. Zamontowana infrastruktura turystyczna wzbogaciła istniejącą ścieżkę. Ławostoły będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, jako miejsce do wypełniania kart pracy przygotowanych przez edukatora. Dla osób odwiedzających ścieżkę, infrastruktura zapewni miejsce do wypoczynku.

 

2023 ROK

 

Przedsięwzięcie pn.: "Rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej nadleśnictw Antonin, Krotoszyn, Piaski, Taczanów, Włoszakowice".

W dniu 25.09.2023 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu a Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu została zawarta umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Wspieranie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej nadleśnictw Antonin, Krotoszyn, Piaski, Taczanów, Włoszakowice”. Całkowity planowany koszt to 109 000 zł brutto, łączna kwota dofinansowania wszystkich zadań objętych umową wyniesie 83 385 zł. Okres obowiązywania umowy trwa od 25.09.2023 roku do 30.11.2025 roku.

Przedmiotem projektu realizowanego w Nadleśnictwie Piaski jest zakup tablic edukacyjnych wraz ze stelażami. Tablice wzbogacą otwartą na terenie leśnictwa Karzec w czerwcu 2006 r. ścieżkę edukacyjną pn. „Gatunki drzew leśnych”. Na liczącej 2 km trasie ścieżki ustawiono tablice opisujące 17 najpospolitszych w polskich lasach gatunków drzew. Informacje umieszone na tablicach dotyczą występowania i morfologii drzew, ale także ciekawostek z nimi związanych.

Celem projektu jest propagowanie wśród społeczeństwa wiedzy dotyczącej ojczystych lasów. Zrealizowanie projektu spowoduje wzrost świadomości na temat rodzimych drzew. Mamy nadzieję, że nowe tablice uatrakcyjnią pobyt osobom odwiedzającym lasy leśnictwa Karzec – zwłaszcza, że ścieżka stała się miejscem częstych imprez sportowych organizowanych w ramach akcji „Cała Polska Biega”.

Dodatkowe informacje na temat ścieżki edukacyjnej pn. „Gatunki drzew leśnych” znajdują się na naszej stronie internetowej, a także w portalu czaswlas.pl. Informacje na temat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu dostępne są pod adresem https://www.wfosgw.poznan.pl/.