Wydawca treści Wydawca treści

Projekty i fundusze

W Nadleśnictwie Piaski aktualnie realizowane są dwa projekty, na które środki pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

W Nadleśnictwie Piaski realizowane były dwa projekty, na które środki pochodziły z funduszy Unii Europejskiej:
       I „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych".


Fot.K.Świtalski

Celem projektu była likwidacja w lasach nizinnych skutków pogorszenia naturalnych stosunków wodnych, które spowodowały lub powodują zmiany w reżimie hydrologicznym całej zlewni. Cel ten został osiągnięty poprzez podjęcie działań zwiększających potencjalne zdolności retencyjne lasów.
Projekt obejmował:
1. Renaturyzację obszarów wodno-błotnych
2. Odbudowę systemów nawadniających oraz przebudowę systemów melioracji odwadniających
3. Budowę oraz odbudowę obiektów retencjonowania wody
W Nadleśnictwie Piaski wybudowano zastawki drewniane oraz odbudowano wodny zbiornik leśny.

    II "Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez PGL LP"
Projekt był realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Był on realizowany na terenie całej Polski w 58 nadleśnictwach, a jego działania obejmowały zasięgiem obszar ponad 30 000 ha.

Celem projektu było przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie PGL LP zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:
1. Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych
2. Ocena przyrodnicza terenów
3. Ocena geośrodowiskowa terenów
4. Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych
5. Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu
6. Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego
7. Działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk
8. Odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

Adres strony internetowej projektu:
www.ckps.lasy.gov.pl zakładka Projekty PGL LP - Rekultywacja poligonów

Na terenie Nadleśnictwa Piaski w ramach działania "Wykonanie rozpoznania saperskiego i oczyszczenia terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych" wykonano w 2013 roku prace  na powierzchni 28,37 ha a w 2014 roku usunięto niewybuchy z powierzchni około 77,54 ha.

 

Aktualnie na terenie Nadleśnictwa Piaski realizowane są dwa projekty finansowane ze środków UE:

1. „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów”

2. „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe”