Wydawca treści Wydawca treści

Obszary chronionego krajobrazu

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Piaski znajduje się jeden Obszar Chronionego Krajobrazu. Jest nim „Krzywińsko-Osiecki Obszar Chronionego Krajobrazu wraz z zadrzewieniami gen. Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra”.

Obszar ten utworzono na podstawie Rozporządzenia nr 82/92 Wojewody Leszczyńskiego z dnia 1 sierpnia 1992 roku w sprawie wyznaczania obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa leszczyńskiego. 

Zajmuje powierzchnię 714,25 km2. Obejmuje północną część obrębu Piaski
– prawie całość leśnictw Miranowo, Kosowo, Smogorzewo i Stawiszyn o łącznej powierzchni
3 715,46 ha, w tym 3 592,54 ha gruntów leśnych.

 

Obszar ten powołano w celu zachowania i ochrony obszarów o cechach środowiska zbliżonego do naturalnego oraz zapewnienia społeczeństwu niezbędnych warunków do wypoczynku i korzystania z walorów krajobrazowych dla turystyki.

Teren obszaru chronionego krajobrazu wyróżnia się dużą lesistością, występowaniem licznych rzek i jezior oraz charakterystycznymi dla tego obszaru zadrzewieniami śródpolnymi, co czyni go niezwykle atrakcyjnym pod względem turystyczno-krajobrazowym.