Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

Piaski, dnia 8 października 2021 rok

Zn. spr.: SA.2217.86.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski (Organizator przetargu) z siedzibą w Piaskach, ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych:

Nr kompleksu gruntów

Gmina

Obręb ewidencyjny

Część działki ewidencyjnej nr

Numer Księgi Wieczystej

 

Rodzaj i klasa użytku

Powierzchnia użytku

(ha)

Leśnictwo

 

Oddział i pododdział leśny

Powierzchnia całkowita kompleksu

(ha)

Wywoławcza wysokość czynszu za
1 ha wyrażona w dt pszenicy* za rok dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Borek Wlkp.

Jeżewo

50011/4

PO1Y/00029893/5

R VI

0,0835

Stawiszyn

11 i

8,4467

1,40

8,3632

11 l

2

 

 

50013/4

PO1Y/00027927/9

Ł IV

1,6851

 

13 a

2,6362

3,15

Borek Wlkp.

Jeżewo

50014/2

PO1Y/00029893/5

Ł V

0,3411

Stawiszyn

14 i

 

 

50026

PO1Y/00029893/5

Ł V

0,6100

 

26 b

3

Borek Wlkp.

Koszkowo

50041

PO1Y/00029890/4

Ł V

1,7100

Stawiszyn

41 g

1,9800

1,10

50042

0,2700

42 f

4

Borek Wlkp.

Studzianna

50079/7

PO1Y/00009742/6

R VI

1,0318

Stawiszyn

79 g

1,9534

1,40

50079/4

0,5126

79 h

50079/3

0,4090

79 i

5

Dolsk

Lubiatowo

5190

PO1M/00027267/5

Ł IV

1,5933

Ostrowieczno

190 b

1,5933

4,30

6

Dolsk

Lubiatowo

5198

PO1M/00027267/5

Ł IV

1,0000

Ostrowieczno

198 f

7,3428

3,74

5201

Ł IV

4,4128

201 b

5202

Ł VI

1,1800

202 a

5202

Ł IV

0,7500

202 b

7

Książ

Mchy

5097/2

PO1M/00027262/0

R III B

0,7400

Mchy

97 o

0,7400

7,70

8

Piaski

Siemowo

50151/3

PO1Y/00029775/2

R IVA

0,9000

Kosowo

151 m

  0,9000

6,30

 

 

 

                    *  – Siedlisko przyrodnicze, o którym mowa w Dyrektywie Rady Europejskiej Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; kod siedliska: 6510 –  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowisk w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1713).

* Średnia cena skupu pszenicy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu roku poprzedzającego rok dzierżawy. Za dzierżawę w roku 2022 wartość 1dt pszenicy (93,04 zł) ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2021 r.

 

 

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Oględzin kompleksów gruntów można dokonać w miejscu ich położenia w obecności leśniczego leśnictwa wskazanego w wierszu dla danego kompleksu, po uprzednim umówieniu się, w terminie do dnia 5 listopada 2021 r. (załącznik nr 2 przedstawia mapy udostępnionych kompleksów gruntów)
 1. Umowy dzierżaw z oferentami, którzy zaproponują najwyższą stawkę za dany kompleks gruntów zostaną zawarte na okres 8 lat od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2029 r. W przypadku siedlisk przyrodniczych, wyróżnionych w tabeli Ogłoszenia kolorem szarym, w umowie zostanie zawarty zapis dotyczący wymagań stawianych przez Nadleśnictwo Piaski w sposobie (intensywności) użytkowania łąk.
 2. Pisemna oferta musi zawierać:
 1. dane oferenta: imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
 2. wskazanie kompleksu/ów gruntu/ów (z opisem znajdującym się
  w tabeli Ogłoszenia w kolumnach od 1 do 4, 6 oraz od 8 do 10), na który/e została złożona oferta wraz z oferowaną wysokością czynszu wyrażoną w dt pszenicy za 1ha za rok dzierżawy, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku – w innym wypadku, Organizator przetargu zaokrągli oferowaną cenę do 2 miejsc po przecinku,
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w Ogłoszeniu oraz warunkami przetwarzania danych osobowych.
 1. Oferta może być złożona tylko na cały kompleks gruntów – nie ma możliwości dzielenia kompleksów na części.
 2. W celu ułatwienia procedowania przetargu i jednoznaczności złożonej oferty powinna ona być złożona na „Wzorze oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 3. Oferta winna być dostarczona do sekretariatu Nadleśnictwa Piaski w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych” do dnia 8 listopada 2021 r.  do godz. 15:00.
 4. Wadium w wysokości 800 zł (za każdy kompleks gruntów, na który została złożona oferta) należy wnieść w formie pieniężnej na następujący rachunek bankowy Organizatora przetargu:

PKO BP S.A. 15 1020 4027 0000 1302 1504 6653

z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 8 listopada 2021 r. - za wniesione wadium zostaną uznane środki zaksięgowane do tego terminu na wyżej wskazanym rachunku bankowym Nadleśnictwa Piaski.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikowi przetargu, który uchylił się od zawarcia umowy dzierżawy kompleksu gruntów dla którego jego oferta była wygrywająca w części wpłaconej za ten kompleks gruntów.
 2. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w biurowcu Nadleśnictwa Piaski:
  ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski w dniu
  9 listopada 2021 r. i rozpocznie się o godz. 9:00.

10. W toku postępowania każdej ofercie zostanie nadany indywidualny numer z rejestru pism  wpływających (RPW) zgodny z numerem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Organizatora przetargu

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

12. Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski bez podania przyczyny może:

 1. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 2. nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofertowego,
 3. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydzierżawienie kompleksu gruntów rolnych, wyłączyć go z przetargu lub odstąpić od podpisania umowy.

13. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu o przetargu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1142).

 

14. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:

Agnieszka Banaszak – tel. 65 573 90 80 w. 673

Tomasz Łapka – tel 65 573 90 80 w.672

Przemysław Bayer  – tel. 65 573 90 80 w. 671

Leśniczy Leśnictwa Mchy tel.: 601 340 235

Leśniczy Leśnictwa Ostrowieczno tel.: 601 336 441

Leśniczy Leśnictwa Stawiszyn tel.: 609 800 577

Leśniczy Leśnictwa Kosowo tel.: 691 708 866

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski

Tomasz Kwieciński