Wydawca treści Wydawca treści

Plan urządzenia lasu

    Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10 lat Plan Urządzenia Lasu (PUL) podlegający Strategicznej Ocenie Oddziaływania na Środowisko.


Plan Urządzenia Lasu sporządzony jest dla Nadleśnictwa Piaski na lata 2019-2028 przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Poznaniu.

 

Instrukcja Urządzania Lasu