Wydawca treści Wydawca treści

Klauzula obowiązku informacyjnego - ochrony danych osobowych

   Nadleśnictwo Piaski z siedzibą mieszczącą się przy ul. Drzęczewskiej 1, 63-820 Piaski jest administratorem Państwa danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki. Kolejnym obszarem w którym pozyskujemy i wykorzystujemy Państwa dane, to działania edukacyjne i promocyjne, kierowane również do osób poniżej 18 roku życia.

Przetwarzanie danych osobowych jest również niezbędne do obsługi organizowanych polowań oraz udzielania odpowiedzi i informacji, w tym w trybie dostępu do informacji publicznej. Państwa dane osobowe wykorzystujmy również do prowadzenia działań z związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej, ochrony lasu jak też zarządzania zasobami leśnymi oraz infrastrukturą, znajdująca się na obszarze nam podlegającym. Prowadzimy również działania skierowane do środowiska kombatantów.

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to: pracownicy, stażyści, praktykanci, kombatanci, właściciele gruntów leśnych, dzieci i młodzież do lat 18, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych oraz firm. Przetwarzamy również dane osobowe myśliwych oraz osób uczestniczących w akcjach społecznych, organizowanych przez Nadleśnictwo Piaski. Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

Kategorie danych osobowych przetwarzanych przez Nadleśnictwo Piaski to:

 • dane osobowe związane z zatrudnieniem i BHP,

 • dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach,

 • dane wymagane przez przepisy prawa a związane z gospodarką, produkcją oraz zarządzaniem lasami.

 • dane osób uczestniczących w akacjach społecznych,

 • dane osobowe myśliwych, kombatantów oraz właścicieli gruntów leśnych.

  Informujemy, że posiadają Państwo prawo do dostępu do swoich danych, poprawiania tych danych, złożenia wniosku o usunięcie danych bądź też ograniczenia ich przetwarzania.

  Wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogą Państwo wycofać w każdej chwili. W tym celu prosimy o przesłanie wiadomości na adres biura Nadleśnictwa Piaski – pocztowy bądź mailowy ("www" zakładka kontakty).

  Przysługuje również Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa


  Informujemy, że dane osobowe w jakich jesteśmy posiadaniu są przetwarzane wyłącznie w celach w których zostali Państwo zapoznani. W razie ewentualnego przetwarzania o którym wcześniej nie poinformowaliśmy, jesteśmy zobowiązani najpierw uzyskać od Państwa kolejną zgodę. Państwa dane będą przez nas przetrzymywane tak długo, jak wskazują obowiązujące przepisy prawne, w tym wynikające z Kodeksu Pracy. Pozostałe informacje usuwamy zgodnie z instrukcją kancelaryjną, jednak przetwarzamy je nie dłużej niż jest to niezbędne. Państwa dane osobowe nie są wysyłane poza obszar EOG.
  Aby Państwa dane osobowe były odpowiednio chronione stosujemy wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Nasi pracownicy są odpowiednio przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych i działają w ramach wydanych im upoważnień do przetwarzania danych. Stosujemy zabezpieczenia przeciwpożarowe, przeciwwłamaniowe oraz przeciwzalaniowe. Techniczne zabezpieczenia jakie posiadamy to blokady komputerów, silne hasła dostępowe, itp. Pracownicy pracują w programach tylko w ramach udzielonych uprawnień, które są dostosowane do zakresu pełnionych obowiązków. Sieć informatyczna oraz systemy znajdują się pod bezpośrednim nadzorem administratora danych osobowych. Wykonujemy również kopie zapasowe przetwarzanych danych osobowych.

  Z Inspektorem Ochrony Danych  Osobowych Nadleśnictwa Piaski Panem Patrykiem Makowskim można się kontaktować   pod adresem e-mail: iod@comp-net.pl.

      Nadleśnictwo Piaski uprzejmie informuje, że nie przyjmuje dokumentów aplikacyjnych (CV, listy motywacyjne itp.) poza prowadzonymi procesami rekrutacyjnymi w ramach naborów ogłaszanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Piaski. Wszelkie dokumenty złożone tradycyjnie lub drogą elektroniczną poza procedurą ogłoszonych naborów, pozostaną bez rozpatrzenia i zostaną niezwłocznie odesłane, a wiadomości e-mail zostaną trwale usunięte ze wszystkich adresów mailowych Nadleśnictwa.