Wydawca treści Wydawca treści

Gospodarka łowiecka

Gospodarka łowiecka w obwodach łowieckich, które administracyjnie podlegają Nadleśnictwu Piaski prowadzona jest planowo, według założeń hodowlanych wynikających z Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na okres 01.04.2017 - 31.03.2027 oraz zgodnie z „Zasadami gospodarowania populacjami zwierzyny w rejonach hodowlanych RDLP w Poznaniu".

Łowiectwo jest elementem ochrony środowiska przyrodniczego – tak definiuje je ustawa „Prawo łowieckie" z 1995 r. Zwierzęta łowne (20 proc. gatunków ssaków i 12 proc. ptaków występujących w Polsce) są dobrem ogólnonarodowym i własnością Skarbu Państwa.

W celu zapewnienia ochrony upraw i młodników od szkód wyrządzanych przez zwierzynę, Nadleśnictwo Piaski podejmuje szereg działań m.in. grodzenia, zabezpieczanie chemiczne repelentami, rysakowanie, zakładanie osłonek ochronnych, palikowanie.

Wszystkie zabiegi prowadzone są w taki sposób, aby pogodzić interesy zarówno leśników, rolników i myśliwych gospodarujących na tych terenach.