Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Gospodarka leśna w lasach Nadleśnictwa Piaski prowadzona jest w oparciu o plan urządzenia lasu, zgodnie z celami i zasadami zawartymi w Ustawie o lasach, przy zachowaniu wymogów ochrony przyrody i ekologii.


Prace z zakresu hodowli lasu w Nadleśnictwie Piaski obejmują głównie :

odnowienia (naturalne oraz sztuczne)
poprawki (dosadzanie sadzonek w uprawach leśnych w miejscach, gdzie zasadzone sadzonki nie rokują przyszłości lub obumarły),
prace pielęgnacyjne (pielęgnowanie gleby, czyszczenia wczesne, czyszczenia późne, trzebieże wczesne, trzebieże późne).
Wielkość wykonanych w poszczególnych latach prac z zakresu hodowli lasu wynika przede wszystkim z potrzeb hodowlanych drzewostanów.
Wielkość wykonanych w poszczególnych latach zabiegów wynika głównie z potrzeb hodowlanych drzewostanów. I tak: ilość odnowień zależy od ilości cięć odnowieniowych w minionych latach; rozmiar pielęgnowania gleby uzależniony jest od ilości upraw leśnych, stopnia ich zachwaszczenia oraz warunków atmosferycznych w okresie wegetacyjnym, ilość czyszczeń i trzebieży zarówno wczesnych jak i późnych zależy m.in. od udziału drzewostanów w poszczególnych przedziałach wiekowych – klasach wieku, a także od dynamiki ich wzrostu.

Szczegółowe informacje na temat wykonywanych zabiegów z zakresu hodowli lasu można uzyskać TUTAJ.


Fot.R.Szymankiewicz


Bazę nasienną na terenie naszego nadleśnictwa stanowią :

wyłączone drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 39,52 ha (sześć drzewostanów dębowych i jeden jesionowy)
gospodarcze drzewostany nasienne o łącznej powierzchni 258,31 ha ( dębowe, sosnowe, brzozowe oraz olchowe)
plantacja nasienna modrzewia europejskiego o powierzchni 6,76 ha
5 drzew doborowych modrzewia europejskiego i 2 drzewa doborowe jesionu wyniosłego.


Nadleśnictwo posiada szkółkę zespoloną o powierzchni 13,34 ha; w tym 5,40 ha to powierzchnia produkcyjna. Możliwości produkcyjne szkółki w pełni zaspokajają potrzeby Nadleśnictwa i lasów nadzorowanych.