Asset Publisher Asset Publisher

PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

PROJEKTY DOTOWANE ZE ŚRODKÓW WFOŚIGW W POZNANIU

 

2022 ROK

 

Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski”

Termin realizacji: 08.07.2022- 23.09.2022 r.

Wartość projektu: 33 100,64 zł

Dofinansowanie: 20 074,55 zł

Cel ogólny przedsięwzięcia: upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o ekosystemach leśnych, adaptacji zmian do klimatu za pośrednictwem zrównoważonej gospodarki leśnej. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie racjonalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów leśnych. Jedną z podstawowych pozaprodukcyjnych funkcji, które spełnia Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe prócz działań związanych z ochroną przyrody jest edukacja leśna wraz z aktywnym udostępnianiem lasu społeczeństwu. Lasy stanowią ważny element rozwoju społeczeństwa, zaspakajając liczne potrzeby, promując wiedzę ekologiczną i zachowania proekologiczne w społeczeństwie. Środkiem do ich osiągnięcia jest edukacja leśna przejawiająca się w różnych formach
aktywności, od prowadzenia zajęć w szkołach po zajęcia w terenie, na ścieżkach
edukacyjnych czy specjalnie przystosowanych do tego celu izbach i ośrodkach edukacji przyrodniczo-leśnej. Na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych znajduje się 9 ośrodków edukacji leśnej, 20 izb edukacyjnych i ponad 60 ścieżek edukacyjnych. Corocznie z zajęć z leśnikami korzysta ok. 100 tys. osób. Przedsięwzięcie pn. „Wsparcie rozwoju
terenowej infrastruktury edukacyjnej na terenie nadleśnictw Jarocin, Krotoszyn, Piaski” wspiera działania terenowych edukatorów poprzez lepsze przygotowanie oferty edukacyjnej każdego z nadleśnictw”.

W ramach przedsięwzięcia Nadleśnictwo Piaski zrealizowało zakup i posadowienie w terenie 2 ławostołów, 5 ławek z oparciem i 7 koszy zostały zamontowane na ścieżce edukacyjnej w leśnictwie Dębno, w oddz.: 146 – 147, w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Dębno”. Zamontowana infrastruktura turystyczna wzbogaciła istniejącą ścieżkę. Ławostoły będą mogły być wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych, jako miejsce do wypełniania kart pracy przygotowanych przez edukatora. Dla osób odwiedzających ścieżkę, infrastruktura zapewni miejsce do wypoczynku.