Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

Piaski, dnia 13 maj 2021 rok

Zn. spr.: SA.2217.34.2021

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piaski (Organizator przetargu) z siedzibą w Piaskach, ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych:

 

Nr kompleksu gruntów

Gmina

Obręb ewidencyjny

Część działki ewidencyjnej nr

Numer Księgi Wieczystej

Rodzaj i klasa użytku

Powierzchnia użytku

Leśnictwo

Oddział i pododdział leśny

Powierzchnia całkowita kompleksu (ha)

Wywoławcza wysokość czynszu za

1 ha wyrażona w dt pszenicy *

Za rok dzierżawy

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

1.

 

Książ

Włościejewki

5042/2

PO1M/00027279/2

Ł IV

0,7200

Zawory

42 m

0,7200

4,30

 
                       

 

 

                      – Siedlisko przyrodnicze, o którym mowa w Dyrektywie Rady Europejskiej Nr 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory; kod siedliska: 6510 –  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowisk w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty, a także kryteriów wyboru obszarów kwalifikujących się do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (tekst jednolity: Dz.U. 2014 poz. 1713).

* Średnia cena skupu pszenicy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu roku poprzedzającego rok dzierżawy. Za dzierżawę w roku 2021 wartość 1dt pszenicy (76,56 zł) ustala się na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2020 r.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

 1. Oględzin gruntu można dokonać w miejscu ich położenia w obecności leśniczego leśnictwa Zawory, po uprzednim umówieniu się w terminie do dnia 9 czerwca 2021 roku.
 1. Umowa dzierżawy z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę zostanie zawarta na okres 9 lat od 1 lipca 2021 do 31 grudnia 2029 r. W przypadku siedlisk przyrodniczych, wyróżnionych w tabeli Ogłoszenia kolorem szarym,
  w umowie zostanie zawarty zapis dotyczący wymagań stawianych przez Nadleśnictwo Piaski w sposobie (intensywności) użytkowania łąk.
 2. Pisemna oferta musi zawierać:
 1. dane oferenta: imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
 2. oferowaną wysokość czynszu wyrażoną w dt pszenicy, za 1ha za rok dzierżawy, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku – w innym wypadku, Organizator przetargu zaokrągli oferowaną cenę do 2 miejsc po przecinku,
 3. dowód wpłaty wadium,
 4. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z: przedmiotem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w Ogłoszeniu oraz warunkami przetwarzania danych osobowych.
 1. W celu ułatwienia procedowania przetargu i jednoznaczności złożonej oferty powinna ona być złożona na „Wzorze oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Oferta winna być dostarczona do sekretariatu Nadleśnictwa Piaski w zaklejonej kopercie opatrzona imieniem i nazwiskiem oferenta oraz z dopiskiem „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnych” do dnia 10 czerwca 2021 roku do godz. 15:00.
 3. Wadium w wysokości 800 zł należy wnieść w formie pieniężnej na następujący rachunek bankowy Organizatora przetargu:

PKO BP S.A. 15 1020 4027 0000 1302 1504 6653

z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej do dnia 9 czerwca 2021 roku  - za wniesione wadium zostaną uznane środki zaksięgowane do tego terminu na wyżej wskazanym rachunku bankowym Nadleśnictwa Piaski.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikowi przetargu, który uchylił się od zawarcia umowy dzierżawy kompleksu gruntów dla którego jego oferta była wygrywająca
  w części wpłaconej za ten kompleks gruntów.
 2. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi na placu Nadleśnictwa Piaski pod adresem: ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski w dniu 11 czerwca 2021 roku i rozpocznie się o godz. 9:00.
 3. W toku postępowania każdej ofercie zostanie nadany indywidualny numer z rejestru pism wpływających (RPW) zgodny z numerem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Organizatora przetargu.

10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski bez podania przyczyny może:

 1. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 2. nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofertowego,
 3. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydzierżawienie  gruntów rolnych, odstąpić od podpisania umowy.

12. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu o przetargu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2013 poz. 1142).

13. Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:

Agnieszka Banaszak – tel. 65 573 90 80 w. 673

Tomasz Łapka  – tel. 65 573 90 80 w. 672

Przemysław Bayer – tel. 65 573 90 80 w. 671

Leśniczy Leśnictwa Zawory –tel. 691 708 894

 

                                                                                                           Zatwierdził: Tomasz Kwieciński

                                                                                                           Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski