Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

Piaski, dnia 16 września 2022 rok

Zn. spr.: SA.2217.56.2022

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Państwowe   Gospodarstwo   Leśne   Lasy   Państwowe   Nadleśnictwo   Piaski   (Organizator   przetargu) z  siedzibą w Piaskach, ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski, ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na dzierżawę niżej wymienionych gruntów rolnych:

 

 

 

Numer kompleksu gruntów

 

 

 

Gmina

 

 

Obręb ewidencyjny

 

Numer działki

ewiden.

 

 

  Numer Księgi Wieczystej

 

 

Rodzaj i klasa użytku

 

 

Powierzch-nia użytku (ha)

 

 

 

Leśnictwo

 

 

Oddział i pododdział

leśny

 

Pow. całkowita komple-ksu

 

Wywoławcza wysokość czynszu za

1 ha wyrażona w dt pszenicy *

za rok dzierżawy

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1.

 

Borek Wlkp.

 

Jeżewo

 

50011/4

 

PO1Y/00029893/5

 

R VI

 

2,0000

 

Stawiszyn

 

11 l cz.

 

2,0000

 

1,40

 

2.

 

Rawicz

Słupia Kapitulna

 

5241/1

 

PO1R/00012771/7

 

R VI

 

2,0000

 

Krasnolipka

 

241 a cz.

 

2,0000

 

1,40

 

3.

 

Borek Wlkp.

 

Jeżewo

50014/2

PO1Y/00029893/5

Ł V

0,3411

 

Stawiszyn

14 i

 

0,9511

 

1,10

50026

PO1Y/00029893/5

Ł V

0,6100

26 b

 

 

* Średnia cena skupu pszenicy na podstawie komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w pierwszym półroczu roku poprzedzającego rok dzierżawy. Za dzierżawę w roku 2023 wartość 1dt pszenicy (153,67 zł) ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 lipca 2022 roku w sprawie średniej krajowej ceny skupu pszenicy w I półroczu 2022 r.

 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 1. Oględzin  kompleksów  gruntów   można   dokonać   w   miejscu   ich   położenia  w obecności leśniczego leśnictwa wskazanego w kolumnie nr 8 „leśnictwo” po uprzednim umówieniu się, w terminie do dnia 14 października 2022r. (załącznik nr 2 – mapa udostępnienia terenu)
 2. Umowy dzierżaw z oferentem, który zaproponuje najwyższą stawkę za dany kompleks zostaną zawarte na okres 7 lat od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2029 roku.
 3. Pisemna oferta musi zawierać:
  1. dane oferenta: imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej lub nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej,
  2. wskazanie kompleksu gruntu/ów (z opisem znajdującym się w tabeli Ogłoszenia w kolumnach od 1 do 4, 6 oraz od 8 do 10) na który została złożona oferta wraz z oferowaną wysokością czynszu wyrażoną w dt pszenicy, za 1ha za rok dzierżawy, w zaokrągleniu do 2 miejsc po przecinku – w innym wypadku, Organizator przetargu zaokrągli oferowaną cenę do 2 miejsc po przecinku,

       c. dowód wpłaty wadium,

      d. oświadczenie oferenta, że zapoznał się z przedmiotem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w Ogłoszeniu  oraz warunkami przetwarzania danych osobowych.

 1. W celu ułatwienia procedowania przetargu i jednoznaczności złożonej oferty powinna ona być złożona na „Wzorze oferty” stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
 2. Oferta winna być dostarczona do sekretariatu Nadleśnictwa Piaski w zaklejonej kopercie opatrzona imieniem i nazwiskiem oferenta oraz z dopiskiem „Przetarg na wydzierżawienie gruntów rolnychdo dnia 17 października 2022 r. do godz. 15:00.
 3. Wadium w wysokości 500 zł za każdy wskazany kompleks gruntów należy wnieść w formie pieniężnej na następujący rachunek bankowy Organizatora przetargu:

PKO BP S.A. 15 1020 4027 0000 1302 1504 6653

z dopiskiem w tytule przelewu: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”. Oryginał lub kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty.

 

     Wadium musi  być wniesione najpóźniej do dnia 17  października  2022  roku  -  za  wniesione  wadium  zostaną  uznane  środki  zaksięgowane do tego terminu na wyżej wskazanym rachunku bankowym Nadleśnictwa Piaski.

 1. Wadium nie podlega zwrotowi uczestnikowi przetargu, który uchylił się od zawarcia umowy dzierżawy kompleksu gruntów dla którego jego oferta była wygrywająca w części wpłaconej za ten kompleks gruntów.
 2. Komisyjne otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Nadleśnictwa Piaski pod adresem: ul. Drzęczewska 1, 63-820 Piaski w dniu 18 października 2022 roku i rozpocznie się o godz. 9:00.
 3. W toku postępowania każdej ofercie zostanie nadany indywidualny numer z rejestru pism wpływających (RPW) zgodny z numerem elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) Organizatora przetargu.

 10. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

11. Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski bez podania przyczyny może:

 1. przed rozpoczęciem przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 2. nie zatwierdzić wniosku komisji przetargowej w sprawie rozstrzygnięcia przetargu ofertowego,
 3. w przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających wydzierżawienie gruntów rolnych, odstąpić od podpisania umowy.

12. W kwestiach nieuregulowanych w Ogłoszeniu o przetargu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 stycznia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przeprowadzania przetargów na dzierżawę nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. 2021 poz. 1944).

 

13.Informacji w sprawie niniejszego przetargu udzielają:

      Agnieszka Banaszak – tel. 65 573 90 80 w.673
      Tomasz Łapka – tel. 65 573 90 80 w. 672
        Przemysław Bayer – tel. 65 573 90 80 w. 671
        Leśniczy Leśnictwa Stawiszyn –tel. 609 800 577
        po. Leśniczy Leśnictwa Krasnolipka – 609 640 039

 

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Piaski

Tomasz Kwieciński